اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

عملکرد وگزارش ها

عملکرد هزینه ای سال مالی  96

عملکرد درآمدی سال مالی 96

عملکرد هزینه ای سال مالی 97

عملکرد درآمدی سال مالی97

عملکرد هزینه ای سال مالی 98

عملکرد درآمدی سال مالی98

عملکرد هزینه ای سال مالی99

عملکرد درآمدی سال مالی 99

عملکرد اردیبهشت 97

گزارش  عملکرد .docxنیمه دوم سال 98

عملکرد شش ماهه  نخست سال99

_گزارش عملکردسی وسه ماهه  درج در روز نامه اصفهان زیبا

گزارش عملکرد سی وسه  ماهه درج در روزنامه زرین مهر

گزارش عملکرد  سی وسه ماهه درج در روزنامه نسل فردا